Uuringulaegas edendab loodusteaduslikku haridust

Uuringulaeka projekti eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist (RRI) ning edendada õpilaste uurimusliku töö oskusi.  

Uuringulaeka projektis kogutakse kokku parimad olemasolevad ja varem tõhusat kasutust leidnud uurimuslikud tegevused, mis toetavad kõrgema järgu loodusteaduslike teadmiste omandamist ning kaasavad õpilased teaduse tegemisse.  

Uuringulaeka projekti raames luuakse kogukond, kuhu kuuluvad teadlased (nii loodusteadlased kui haridusteadlased), õpetajad, õpilased ja lapsevanemad, kes kõik on oodatud ühinema avatud dialoogiga teaduse teemal.  Nad kõik saavad üksteiselt õppida ja kogemusi vahetada.

Uuringulaeka kontekstis defineeritakse RRI-d kui

„hoiakut ja võimet mõtiskleda, suhelda ja arutleda uurimuse protsesside ja tulemuste teemadel lähtuvalt selle olulisusest, tagajärgedest ja eetikast iseenda, teiste ja ühiskonna jaoks.“ 

Selles definitsioonis mainitakse kolme peamist vastutustundlikkusega seotud tegevust: refleksioon ehk tagasivaatav mõtisklemine, kommunikatsioon ehk suhtlemine ja diskussioon ehk arutlemine.  Refleksioon on vajalik selleks, et arendada õpilaste oskusi kaaluda uurimustöö olulisust, tagajärgi ja eetilisi aspekte. Kommunikatsioon on seotud õpilase avaliku esinemise oskusega, võimega esitleda ja selgitada publikule uurimustöö tegemise olulisust, tagajärgi ja eetilisi küsimusi.  Diskussiooni aspekt julgustab õpilasi uurimistöö protsessi ja tulemusi kriitiliselt analüüsima ning vajadusel kahtluse alla seadma. 

RRI on lõimitud projekti paljudesse aspektidesse. RRI moodustab osa

  • uurimuslike oskuste raamistikust

Raamistik aitab uurimuslikke tegevusi kategoriseerida nii, et õpilase uurimuslikud oskused (algaja, kesktase, edasijõudnu) vastavad uurimusliku tegevuse keerukusastmele. Õpilasele õigel tasemel uurimusliku tegevuse pakkumine on vajalik selleks, et uurimuslike oskuste ja RRI-teadlikkuse tõstmine saaks toimuda vastavalt iga õpilaste tegelikele vajadustele. 

  • hindamisraamistikust

Hindamissüsteemi keskne eesmärk on jälgida ja hinnata õpilaste uurimuslike oskuste arengut ning loodusteaduste ja RRI alase teadlikkuse arengut.

  • auhindamissüsteemist

Uuringulaeka auhindamissüsteemi keskne eesmärk on ergutada ja arendada õpilaste RRI-oskusi ning ärgitada neid saama vastutustundlikeks teadlasteks ja innovaatoriteks.    

Lisaks on õpetajatele ette nähtud mitmed tugisüsteemid, mille eesmärk on toetada uurimusliku õppe ja RRI-tegevuste läbiviimist klassiruumis ja väljaspool klassiruumi. Tugisüsteemid rikastavad õpetajate igapäevatööd RRI-tegevustega ning aitavad õpetajatel endil tasapisi välja töötada RRI-tegevusi, mis koosnevad refleksioonist, kommunikatsioonist ja diskussioonist teaduse ja innovatsiooni olulisuse ja rakendatavuse teemadel. Niimoodi kaasatakse õpilased juba varakult  vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni protsessi. Tugisüsteemid hõlmavad ka näiteks õpetajakoolitusi ja veebipõhiseid materjale, milles on eriline rõhk RRI-l.

Ka uurimuslike tegevuste valimisel Uuringulaeka repositooriumi on RRI üks soovitatud kriteeriumidest. Sellised uurimuslikud tegevused, mis näevad rohkem kui ühes uurimisetapis ette kaasõpilastele, ekspertidele ja teistele erinevatele osapooltele teema esitlemist ja nendega arutlemist, on RRI edendamisel tõhusamad kui need uurimuslikud tegevused, mille raames esitatakse tulemused vaid õpilasele ja õpetajale (väiksele publikule). RRI-tegevustes liigutaksegi esmalt kitsast ringist üha suurema publiku ette, kaasates RRI-teadlikkuse kasvades üha enam erinevaid osapooli oma uurimustöö planeerimisse, läbi viimisesse ja tulemuste üle arutlemisse.

Teisisõnu on projekti eesmärgiks abstraktse termini „RRI“ lahtimõtestamine igapäevases koolielus ning rakendamine formaalsetes ja mitteformaalsetes õpikeskkondades. Seejuures mängib olulist rolli nii loodusteaduste kui teiste valdkondade teadlaste ning teadusasutuste, muuseumide ja teaduskeskuste kaasamine.  Koostöö õpetajakoolituse õppejõudude, õpetajate ja nende õpilastega ühendab formaalsed õpikeskkonnad ja õppekavad mitteformaalsetega (nagu muuseumid ja teaduskeskused), nii et õpilased saavad võtta osa põnevatest õpitegevustest väljaspool kooli ning kogeda n-ö omal nahal, kuidas teadust tehakse.