Uuringulaegas – RRI projekt

RRI on raamistik, mille eesmärgiks on lõimida Euroopa ühised väärtused, vajadused ning ootused teaduse ja innovatsiooni praktikatesse.

Euroopa Komisjon (2012) seletab mõistet „RRI“ järgnevalt:

„Vastutustundlik teadus ja innovatsioon (RRI) tähendab, et ühiskonna osapooled teevad kogu teadus- ja innovatsiooniprotsessi jooksul koostööd, et viia protsess ja selle väljundid paremini vastavusse Euroopa ühiskonna väärtuste, vajaduste ja ootustega.“

RRI-põhine lähenemine julgustab arutlema teaduse ja innovatsiooni väljundite ja tagajärgede rakendamise ja olulisuse teemal ning osalema teaduse ja innovatsiooniga seotud tegevustes (n-ö ühesuunalise tulemuste teadustamise asemel). RRI-põhise lähenemise juures on olulisteks märksõnadeks jätkusuutlikkus ja kaasatus, kusjuures eriline rõhk on soolisel võrdõiguslikkusel. Selle raamistiku eesmärgiks on kaasata üldsust kogu teaduse ja innovatsiooni protsessi, sealhulgas  ka planeerimisse, ning püütakse pakkuda avatud juurdepääsu teadustöö tulemustele.

Need RRI eesmärgid saab võtta kokku 6 märksõnaga: juhtimine, üldsuse kaasamine, eetika, avatud juurdepääs, sugu ja loodusteaduslik haridus (vt joon. 1).

RRI-d võib vaadata kui uut lähenemist teaduse juhtimisele, mis praktikas hõlmab a) soolise võrdõiguslikkuse tagamist, b) arvestamist eetilise aspektiga, c) loodusteadusliku hariduse edendamist, d) ühiskonna laiemalt kaasamist teaduse protsessi ja e) laiemat juurdepääsu teadustulemustele.         

Samas puudub siiani ühine arusaam, milles RRI täpselt seisneb ja kuidas mõõta selle mõju. Kellelgi ei ole retsepti, kuidas „teha RRI-d“. Pigem ärgitab see EL-i projektide ja algatustega seotud inimesi mõtlema, kuidas RRI-d oma töö ja kogukonna kontekstis defineerida ning praktikasse rakendada.

Uuringulaeka projekt keskendub väga selgelt ühele eespool loetletud kuuest RRI märksõnast – loodusteaduslikule haridusele. See annab võimaluse omavahel lõimida kõik RRI aspektid.

Uuringulaeka eesmärk on propageerida RRI-d, õpetades õpilastele teadusliku uurimuse usaldusväärsuse ja tagajärgede hindamiseks vajalikke uurimuslikke oskusi ning pakkudes neile võimalusi suhelda teaduse ja innovatsiooni protsessis osalevate inimestega. On oluline, et õpilased kogeksid uurimuslikke tegevusi väljaspool formaalse hariduse keskkonda ning saaksid teadlikuks laiemast kogukonnast, kes on seotud teaduse ja innovatsiooniga. Õpilased, kellel on juba varakult võimalus teadlastega suhelda ja teaduslikes praktikates osaleda, on hiljem kodanikena paremini ette valmistatud teadusteemadel arutlemiseks ning teevad seda avatud ja kriitilise meelega, eriti mis puutub sellistesse tüüpilistesse RRI aspektidesse nagu teadustulemuste üleilmne mõju ja jätkusuutlikkus (Sutcliffe 2011).       

Meie lähenemisest RRI-le saad rohkem lugeda siit.

Siin on toodud infot selle kohta, mida võiks RRI tähendada õpetaja jaoks.


European Commission (2012) Responsible Research and Innovation: Europe’s ability to respond to societal challenges, DG Research and Innovation. https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/KI0214595ENC.pdf

Sutcliffe, H. (2011). A report on Responsible Research and Innovation. Paper based on DG Research Workshop on Responsible Research and Innovation in Europe, Brussels, 16-17 May 2011.