Teadlastele

Õpetlase kohus pole mitte ainult piinliku põhjalikkusega tegeleda teadustööga, vaid ka oma teadmisi efektiivselt esitleda. Teadlased tunnevad mõnikord endiselt, et populariseerimisest huvitumine ei ole väärikas, kuigi selle valdkonna tippude hulka kuuluvad Einstein ja Heisenberg ning meie hulgast alles hiljuti lahkunud Stephen Jay Gould. Kui me aga tahame õpetada demütologiseeritud nägemust teadusest, ei saa me eeldada, et see tuleb massimeediast. Teaduskogukond peab selle ise tükk tüki haaval kollektiivsesse teadvusse üles ehitama, alustades noortest.
(Umberto Eco)

 

A pupil at AHHAA Science CentreEuroopa vajab oma tuleviku kindlustamiseks vastutustundlikke ja innovatiivseid teadlasi. Vastutustundlik teadus ja innovatsioon (RRI) on läbipaistev ja interaktiivne protsess, milles ühiskond ja innovatsiooni loojad on omavahel tihedas suhtluses suunaga innovatsiooniprotsessi ning selle toodete eetilisusele, jätkusuutlikkusele ja ühiskondlikule kasulikkusele. Sellise lähenemisega on võimalik täita tühimik teaduskogukonna ja ühiskonna vahel.

STEM-valdkonna (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) tähtsus meie ühiskonnas on küll ilmselge, ent siiski on noorte huvi nende ainete õppimise vastu murettekitavalt langemas. Ühe põhjusena nähakse tihti vanamoelisi õpetamismeetodeid, mida koolis loodusainete õpetamisel kasutatakse. Enamikus haridussüsteemides ei rakendata õpetamisel kõiki võimalusi, mis tänapäeval saadaval on – selle asemel, et arendada õpilaste võimet teaduslikult mõelda, õpetatakse loodusaineid tavaliselt loengu vormis ja keskendutakse faktide meeldejätmisele. Vaid siis, kui seesugune murettekitav olukord lahendatakse, saavad loodusained asuda hariduses oma õigele, kesksele kohale. Seega tuleb loodusainete õpetamine ümber kujundada, nii et see sobituks tänapäeva maailmaga ning arvestaks kõikide õpilaste vajadusi.              

Uuringulaeka projekti eesmärk on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, kus õpilased saavad uurimistegevuste kaudu õppida teaduslikku mõtlemist ning vastutustundlikku teadust ja innovatsiooni. Meie sihiks on anda õpilastele rohkem väljakutseid pakkuvaid, autentseid ja kõrgema järgu mõtlemist nõudvaid õpikogemusi ning rohkem võimalusi osaleda teaduslikes praktikates ja ülesannetes, kasutades teadusele omast diskursust ja vahendeid.

Seesuguse „uue põlvkonna loodusainete tunni“ tulemuseks peaks olema rohkem noori, kellel on teaduslik kirjaoskus ning motivatsioon asuda tööle STEM-valdkonnas. Loodusteaduste ja tehnoloogia alane võimekus on majandusliku ja sotsiaalse arengu põhielement ning teadushariduse edendamine kõigil haridusastmetel ning teadusliku kirjaoskuse levitamine ühiskonnas tervikuna on riigi teaduse ja tehnoloogia arengu vundament.

Uuringulaeka projekti eesmärgiks on võimaldada õpilastel

 • kogeda paljusid uurimistegevusi, mis kuuluvad teadlaste töö juurde;
 • läbi viia tegevusi, milles on ühendatud vastutustundlik lähenemine ja loominguline probleemide lahendamine;
 • omandada teaduslikud uurimisoskused ning üldised teaduse kontekstis vajalikud uurimisalased teadmised;
 • kogeda teaduse tegemise kultuuri aktiivse õppimise ja teiste toetamise kaudu, mis motiveerib neid arvestama teaduse laiemate mõjudega;
 • mõista, kuidas teadus toimib ning kuidas teadlased töötavad.

Uuringulaeka projektis ehitatakse üles ühtne kogukond, kuhu kuuluvad õppurid (õpilased) ja toetajad (õpetajad, teadlased, üliõpilased, muuseumid ja teaduskeskused), eesmärgiga ühendada peamised osapooled vastutustundliku teaduse teemalises kollektiivses refleksioonis ja õppimises. Vastutustundlikule teadusele ja innovatsioonile suunatud uurimistegevused, mis on osutunud edukaks varasemates haridusalgatustes ja -projektides tehakse kättesaadavaks üle kogu Euroopa.    

Teie panus teadlastena on pakkuda tugivõrgustikku õpetajatele, aidates neil mõista ja kasutada Uuringulaeka materjali vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni teemal – nii suudavad nad efektiivselt toetada oma õpilasi. Samuti on teil võimalus õpilastele mõeldud uurimuslikke tegevusi hinnata ning uusi soovitada.

Projektis töötatakse välja veebipõhised abimaterjalid, mis aitavad teil õpetajaid nende töös toetada ja motiveerida. Materjalidest leiate vastused järgmistele küsimustele:

 • Mis on uurimuslik õpe?
 • Millised on uurimusliku õppe etapid?
 • Milliseid oskusi ja praktikaid uurimuslik õpe hõlmab?

Samuti leiate materjalidest näiteid uurimuslike tegevuste kohta.

Vastutasuks teie panuse eest pakub projekt teile võimaluse

 • olla osa üleeuroopalisest teaduskeskuste, muuseumide ning teadus- ja uurimisasutuste võrgustikust ning jagada kogemusi teiste sama valdkonna inimestega;
 • olla kursis vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni rolliga formaalses ja mitteformaalses hariduses;
 • suhelda ja teha koostööd andekate õpilastega;
 • levitada oma uurimistööd laiemalt üldsuse ja teaduskogukonna seas;
 • olla eeskujuks tulevastele teadlaste põlvkondadele.

Kui soovite lugeda meie projekti ametlikke raporteid, leiate need projekti ingliskeelselt leheküljelt siin! (inglise keeles)

Projekti eelarve on ligi 2,8 miljonit eurot; põhirahastus (ligi 2,5 miljonit eurot) tuleb Euroopa Komisjonilt.

Projekt algas märtsis 2014.

Projekti kestus on 4 aastat.

Projektis osaleb vähemalt 23 000 õpilast ja 1100 õpetajat.

Meil on hea meel teatada, et nüüd kõigil huvitatutel on võimalik liituda Uuringulaeka kogukonnaga. Kõigil huvitatutel palume ära täita lühikese registreerumisankeedi, mille leiate siit. Tutvuge ka meie projekti veebilehega ja jälgige meid Facebookis!