Kuidas siduda ainetund RRI-ga? Näide nanotehnoloogiast

Tutvusta õpilastele nanotehnoloogia kasutamist toiduainetööstuses. Õpilaste uudishimu äratamiseks ja uue teema sissejuhatuseks näita neile lühikest videot nanotehnoloogia tulevikust toiduainete sektoris "What's the Future Like: Nano-Foods”.  

Õpilaste ergutamiseks ja arutellu kaasamiseks võib kasutada erinevaid meetodeid. Üks hea viis selleks on rühmaarutelu, mis julgustab õpilasi oma arusaamu sõnastama ning hüpoteese püstitama.

1)      Jaga õpilased paaridesse ning palu neil arutada oma isiklikke kogemusi seoses nanotehnoloogiaga. Selline sissejuhatus sobib hästi teema aktuaalsuse ja olulisuse välja toomiseks. Võid õpilasi aidata, esitades suunavaid küsimusi: „Kas tead, millistes toodetes kasutatakse nanotehnoloogiat?“; „Kas mõni toode, mida igapäevaselt kasutad, sisaldab nanotehnoloogilisi komponente?“. Pärast arutelu esitlevad õpilased oma ideid ja mõtteid teistele.  

2)      Järgmiseks jaga klass kaheks. Esimesel rühmal palu paarides arutada, millised tagajärjed võivad olla nanotehnoloogia kasutamisel toiduainetööstuses. Küsimused, mille üle õpilased arutleda võiksid, on järgmised: „Kuidas võib nanotehnoloogia muuta seda, kuidas me toiduga ümber käime?“, „Mis on selle tähendus globaalses kontekstis (nt üleilmne toidukriis)?“

Teine rühm keskendub nanotehnoloogia eetilistele aspektidele. „Millised terviseriskid seostuvad nn nanotoiduga?“, „Kes teie arvates sellest tehnoloogiast kõige rohkem kasu saab?“, „Millistel tingimustel peaks nanotehnoloogiat toiduainete sektoris kasutama?“.

Seejärel esitlevad õpilased teistele oma järeldusi, muresid ja ettepanekuid. 

Uurimusliku tegevuse lõpuks peaksid õpilased olema suutelised oma uurimistulemusi mõistma ja teistele esitlema ning vajadusel selgitama. RRI mõistes tähendab see, et nad on suutelised nanotehnoloogiaga seotud võimalike tagajärgede ja eetiliste küsimuste üle reflekteerima. Arutelu käigus õpivad nad oma arvamust kujundama ja sõnastama. Allpool on toodud näide võimalikust rühmatöö tulemusest.

 

Rühmaarutelu

 

RRI: olulisus

Katrini rühm tegeles teema aktuaalsusega. Katrin toob välja, et nanotooted võivadki juba kõikjal olla ja et teema on seega väga oluline. Nende rühm tahaks saada rohkem infot olemasolevate nanotoodete kohta. Triin teeb ettepaneku osta (toidu)kaupu kohalikust (toidu)poest ja analüüsida selle nano-koostisosi.

 

RRI:tagajärjed

Mari rühm tegeles nanotehnoloogia kasutamisega seotud ohtude ja tagajärgede uurimisega. Mari rühm soovib lähemalt uurida, kui palju raha riigi suurimad toidutootjad nanotehnoloogiale kulutavad. Mari pakub välja, et selle välja uurimiseks võiks võtta ühendust mõne suurema ettevõttega.

 

RRI: eetika

Priit esitleb eetikarühma järeldusi. Peamine mure seisneb selles, et seniste uurimistulemuste põhjal ei teata veel piisavalt hästi, kuidas nanoosakesed meie keha mõjutavad. Rühm pakub välja, et nanotoidule tuleb kehtestada regulatsioonid ja kvaliteedistandardid.

 

Rohkem näiteid, kuidas RRI-küsimusi tundidesse integreerida, leiate tulemusaruandest 4.1. Antud temaatikat käsitletakse ka alates 2016. aastast toimuvatel koolitustel. Jälgi uudiseid ja võta meiega julgesti ühendust!