Projekti tööprogramm

Oma eesmärkide saavutamiseks on Uuringulaeka konsortsium välja töötanud tööprogrammi, mis viiakse ellu 48 kuu jooksul.

Töö on jaotatud 8 tööpaketti (WP), milles on kaks peamist tegevusliini: pedagoogiline lähenemine ja rakendamine.

WP1: Pedagoogiline raamistik

Selles tööpaketis koostame pedagoogilise raamistiku, mis on õppuritele piisavalt väljakutseid pakkuv ja mille rakendamisel pakuvad tuge õpetajad ja õpetajakoolitajad, loodusteaduste ning õpetajahariduse üliõpilased, teadlased ja teaduskeskused. Lisaks leiame, et progressi tagamiseks tuleks õpilaste edasijõudmist vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni vallas ka hinnata. Seepärast töötame välja ka instrumendid uurimuslike oskuste ja kogemuste hindamiseks kultuurilistest või rahvuslikest omadustest sõltumatult. Tööpaketti WP1 koordineerib Rakendusteaduste Ülikool (HAN, Holland).

WP2: Uurimuslike tegevuste ja keskkondade kogumine

Selles tööpaketis kogume olemasolevaid, erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes projektides edukalt rakendatud uurimuslikke tegevusi ja keskkondi. Töötame välja pedagoogilised uurimuslikud stsenaariumid, mis aitaksid õpetajatel uurimistegevusi rakendada ja neid uutes kontekstides taaskasutada (näiteks erinevad vanuse- ja oskustasemed). Samuti tõlgime uurimuslikud tegevused ja pedagoogilised uurimuslikud stsenaariumid paljudesse Euroopa keeltesse ning teeme uurimuslikud tegevused, keskkonnad ja stsenaariumid Uuringulaeka platvormi kaudu kõigile Euroopa koolidele kättesaadavaks. Tööpaketti WP2 koordineerib Turu Ülikool (UTU, Soome).

WP3: Toetav kogukond

Selles tööpaketis ehitame üles kogukonna, kuhu kuuluvad teadusasutused, teaduskeskused ja muuseumid, kes tegelevad Uuringulaeka uurimistegevuste arendamise ja toetamisega. Samuti loome kogukonna, mis ühendab õpetajaid, kes õppureid nende uurimistegevustes motiveerivad ja toetavad. Tööpaketti WP3 koordineerib Ellinogermaniki Agogi erakool (EA, Kreeka).

WP4: Koolitamine

Selles tööpaketis pakutakse õpetajakoolitajatele/haridusteadlastele, õpetajatele, üliõpilastele ja lastevanematele juhiseid ja abi selles, kuidas toetada õpilaste kaasamist uurimistegevustesse. Selleks töötame kõigi Uuringulaeka tegevustega töötavate kogukonna liikmete jaoks välja veebipõhised toetusmaterjalid ja pakume õpetajatele näost-näkku koolitust. Tööpaketti WP4 koordineerib Küprose Ülikool (UCY, Küpros).

WP5: Hindamine

Selles tööpaketis tagame, et tööpaketis WP1 väljatöötatud pedagoogiline raamistik, tööpaketis WP2 kogutud ja arendatud uurimuslikud tegevused ning keskkonnad ja õpetajate, teadlaste ning teaduskeskuste kogukondade pakutav tugi töötavad koos selle heaks, et arendada noorte teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist. Selle eesmärgi saavutamiseks töötame välja instrumendid ja kogume andmeid projekti edukuse ja tõhususe hindamiseks. Tööpaketti WP5 koordineerib Tartu Ülikool (UT, Eesti).

WP6: Rakendamine

Selles tööpaketis tegeletakse Uuringulaeka rakendamisega. Rakendamine toimub kahes faasis: pilootfaasis ja laiaulatusliku rakendamise faasis. Tööpaketti WP6 koordineerib Ellinogermaniki Agogi erakool (EA, Kreeka).

WP7: Levitamine

Selles tööpaketis tegeletakse Uuringulaeka tulemuste levitamisega koolides, ülikoolides, teaduskeskustes ja õppekavade arendajate seas. Samuti töötame välja tegevused, mis aitavad tagada Uuringulaeka jätkusuutliku rakendamise ka pärast projekti lõppu ning projekti partnerriikides. Tööpaketti WP7 koordineerib UNESCO Veneetsia regionaalbüroo (Itaalia).

WP8: Projektijuhtimine

Selles tööpaketis tegeletakse Uuringulaeka projekti üldise juhtimise ja koordineerimisega. Tööpaketti WP8 koordineerib Tartu Ülikool (UT, Eesti).