Projekti eesmärgid

Uuringulaeka projekti keskmes on kaks teineteisega tihedalt seotud mõistet: vastutustundlik teadus ja innovatsioon (Responsible Research and Innovation ehk RRI) ning uurimuslik õpe loodusainete tundides (Inquiry-Based Science Education ehk IBSE). Uuringulaeka sihiks on tõsta noorte teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist ning ehitada loodusainete uurimusliku õppe abil üles teadusliku kirjaoskusega ja vastutustundlik ühiskond.

Selleks on seatud selged eesmärgid:

1.Töötada välja pedagoogiline raamistik, mille põhjal selgitatakse välja uurimistegevused, mis arendavad õpilaste teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist

Meie sihiks on välja töötada pedagoogiline raamistik, mis tõstaks õpilaste teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist ning suurendaks nende teadmisi ning arusaamist sellest, kuidas tehakse „päris“ teadust.

2. Koguda vastutustundliku teaduse ja innovatsiooniga seotud uurimistegevusi ja keskkondi

Meie sihiks on koguda olemasolevaid uurimuslikke tegevusi ja keskkondi erinevatest riiklikest ning rahvusvahelistest projektidest, mis on seotud vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni aspektidega, ning teha nad Uuringulaeka platvormi kaudu laialdaselt kättesaadavaks.

3. Ehitada üles suur toetav kogukond

Meie sihiks on ehitada üles suur kogukond, kuhu kuuluks vähemalt 1100 koolituse läbinud õpetajat, 100 loodusteaduste ning õpetajahariduse üliõpilast ja 50 teadlast ülikoolidest ning teaduskeskustest üle kogu Euroopa. Nemad on inimesed, kes hakkavad õppureid nende uurimistegevustes toetama ja auhindama.

4. Koolitada õpetajaid

Meie sihiks on koolitada vähemalt 1100 õpetajat, kes hakkavad toetama õpilaste uurimistegevusi viisil, mis tekitaks neis huvi ja motivatsiooni loodusteaduste ning vastutustundliku teaduse ja innovatsiooniga tegelemiseks.

5. Uuringulaegast hindamistulemuste põhjal edasi arendada

Me töötame välja instrumendid ja kogume andmeid, et hinnata projekti edukust ja tõhusust – sellega soovime tagada, et nii pedagoogiline raamistik, kogutud uurimistegevused kui toetav kogukond töötavad selle heaks, et tõsta noorte teadlikkust vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist.

6. Teha uurimistegevused Uuringulaeka platvormi kaudu üle kogu Euroopa kättesaadavaks

Meie sihiks on teha uurimistegevused kättesaadavaks Uuringulaeka laiaulatusliku rakendamise kaudu Euroopas – nii toome kokku uurimistegevused, õppurid ja toetajad (õpetajad, üliõpilased, teadlased ja teaduskeskuste, ülikoolide ning muuseumide töötajad).

7. Uurimusliku lähenemise levitamine koolides, ülikoolides, teaduskeskustes ja ühiskonnas tervikuna     

Projektis osaleb vähemalt 23 000 õpilast ja 1100 õpetajat. Tagamaks Uuringulaeka jätkusuutliku rakendamise ka pärast projekti lõppu, on kavas palju erinevaid tegevusi.