Poliitikakujundajad

„Teadus ei tunne riigipiire, sest teadmised kuuluvad inimkonnale ja valgustavad tõrvikuna maailma. Teadus on rahvuse kõrgeim personifikatsioon, sest see rahvus jääb esimeseks, kes kandis vaimu ja intelligentsuse saavutused kõrgustesse.“ – Louis Pasteur (Prantsuse keemik ja mikrobioloog)

 

Selleks, et Euroopa suudaks lähiaastatel tagada jätkusuutliku kasvu ja arengu, on oluline investeerida teadus- ja arendustegevusse, eriti mis puudutab loodusteaduslikku haridust ja selle mõju ühiskonnale. Euroopa on teadus- ja arendustegevuses teistest regioonidest maha jäänud ning üha enam loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (nn LTT või STEM-valdkond – Science, Technology, Engineering, Mathematics) lõpetajaid ei asu tegelikult oma valdkonnas tööle.

Nende murettekitavate tendentside üks võimalik lahendus on sõnastatud ka Euroopa Liidu Horisont 2020 projektide 2014–2015 tööprogrammi põhieesmärgina: vastutustundlik teadus ja innovatsioon ehk RRI (Responsible Research and Innovation). Lahtiseletatult tähendab RRI „teaduse ja innovatsiooni tegemist ühiskonna heaks ja koos ühiskonnaga“ ning seda toetavad tegevused, mis võimaldavad lihtsamat ligipääsu teadustulemustele, paremat soolise võrdõiguslikkuse ja eetika rakendamist teadus- ja arendustegevuses ning formaalset ja mitteformaalset loodusteaduslikku haridust.

Üheks paljudest probleemidest, mis on langetanud huvi loodusteadusliku hariduse ja -karjääri vastu, on ka tihtipeale ebaatraktiivsed õpetamismeetodid, mida koolis reaalainete õpetamisel kasutatakse. Õpilased on sunnitud keerukaid teadusmõisteid pähe õppima ja meelde jätma, kuid uuriva mõtteviisi arendamisele – mis on teaduslike avastuste alus – eriti ei keskenduta.

UURINGULAEKA PROJEKT

Uuringulaeka projekti eesmärk on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, kus õpilased saavad IBSE-l (eesti k „uurimuslik õpe loodusainete tundides“) põhinevate uurimuslike tegevuste kaudu õppida teaduslikku mõtlemist ning vastutustundlikku teadust ja innovatsiooni. Meie sihiks on anda õpilastele rohkem väljakutseid pakkuvaid, autentseid ja kõrgema järgu mõtlemist nõudvaid õpikogemusi ning rohkem võimalusi osaleda teaduslikes praktikates ja ülesannetes, kasutades teadusele omast diskursust ja vahendeid.

Uuringulaeka projekti eesmärgiks on julgustada õpilasi

  • lugema teaduspublikatsioone,
  • sõnastama probleeme, uurimisküsimusi või hüpoteese,
  • planeerima ja läbi viima vaatlusi või katseid, 
  • analüüsima kogutud andmeid,
  • tegema järeldusi või üldistusi ja
  • jagama ning arutama oma uurimistulemusi kaaslastega.

Selle kohta, kuidas need eesmärgid ellu viiakse, saate põhjalikumalt lugeda projekti eesmärkidest – projektipartneritel on seitse (7) peamist ülesannet, mis on ligikaudu vastavuses kaheksa (8) tööpaketiga, millesse projekti tegevused on jaotatud.

Kui tahate näha, mida seni teinud oleme, vaadake projekti seniseid tulemusaruandeid (inglise keeles)!

 

TEIE PANUS POLIITIKAKUJUNDAJATENA

Poliitikakujundajatena saate teha väga palju tagamaks, et ka meie riigis hakkavad olema seesugused uue põlvkonna loodusainete tunnid – et järgmine põlvkond saaks tundides ise läbi viia uurimuslikke (IBSE) tegevusi ja nõnda õppida teaduslikku mõtlemist ning vastutustundlikku teadust ja innovatsiooni (RRI).  

Mida te teha saate:

  • mõista vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni (RRI) ning uurimusliku õppe tähtsust ja Uuringulaeka projekti panust nende edendamisel;
  • propageerida RRI ja uurimusliku õppe sisseviimist õppekavadesse; ning
  • teha koostööd teiste LTT-valdkonna osapooltega, kujundamaks tuleviku haridusstrateegiaid.

Kui soovite saada rohkem infot projektis osalemise kohta, võtke ühendust Uuringulaeka koordinaatoriga Eestis. Koos aitame ehitada targema, vastutustundlikuma ja innovatiivsema Euroopa!