Meie visioon

Euroopa seisab silmitsi murettekitava olukorraga – noored on kaotanud huvi loodusainete vastu ning üha vähem õpilasi soovib oma tulevast karjääri selle valdkonnaga siduda. Kui olukord ei parane, võib see asetada ohtu Euroopa võimekuse luua innovatsiooni ning teha kõrgtasemel teadust.

Mitmetes raportites ja uurimustes on jõutud järeldusele, et loodusainete õpetamine koolides peaks õpilasi senisest enam aktiivselt kaasama, hõlmama uurimuslikke ja probleemide lahendamist õpetavaid meetodeid ning rohkem arvestama noorte huvidega. Uurimuslik õpe on meetod, mis võimaldab omandada erinevaid aineteadmisi läbi uurimiskogemuse.

On leitud, et uurimuslik õpe loodusainete tundides (inquiry-based science education ehk IBSE) võib suurendada õpilaste huvi loodusainete vastu ning ka õpetajate motivatsiooni. Õpilased ütlevad uurimusliku õppe kohta, et see on „üks tore viis õppida põnevaid asju nii, et ise arugi ei saa“. On olemas arvukalt kasulikke uurimusliku õppe meetodeid, kuid paraku ei leia need laialdast rakendamist.       

Euroopa vajab uuendusi loovaid vastutustundlikke teadlasi. Selle tagamiseks tuleb juba koolieas suunata õpilasi senisest enam uurimiskogemusi omandama. Uuringulaeka projekti sihtrühmaks on õpilased vanuses 7–18 eluaastat. Läbi praktilise uurimistegevuse, põneva teaduse kohta lugemise ning aktiivse suhtlemise teadusteemadel tekib noortel valmisolek teha teadlik valik teaduskarjääri kasuks – alguses edasiõppimiseks ning hiljem tööks.

Projekti raames on kavas uurimistegevuste laiaulatuslik edendamine ja levitamine, et muuta need loodusainete õpetamises üle kogu Euroopa lihtsamalt ja laialdasemalt rakendatavaks.     

Uuringulaeka projekti sihiks on kaasata noori loodusteaduste ja vastutustundliku teaduse teemadesse ja lasta neil omandada uurimuslikke oskusi ning vahetult kogeda teaduse tegemise protsessi erinevate tegevuste kaudu:   

  • teaduspublikatsioonide lugemine,
  • probleemide, uurimisküsimuste või hüpoteeside sõnastamine,
  • vaatluste või eksperimentide planeerimine või läbiviimine,
  • kogutud andmete analüüsimine ja
  • järelduste või üldistuste tegemine.