Lastevanemad

Me elame muutuvas maailmas, mis areneb üha kiirenevas tempos. Seetõttu on meil järjest raskem omandada faktiteadmisi, mis on vajalikud selles keerulises moodsas maailmas edukalt hakkama saamiseks. Veelgi enam – üha enam saab ilmseks, et ainuüksi faktide teadmisest ei piisa. Meie ühiskond on järjest sõltuvam teadmistest ja tehnoloogiast. Tuleviku inimestel peavad olema head teadusalased teadmised ja võime kriitiliselt mõelda ning teaduslikult arutleda – nii suudavad nad teha informeeritud otsuseid nii omaenda elu kohta kui ühiskonna kohta tervikuna. Teaduslik kirjaoskus omandab meie moodsa ühiskonna probleemide (näiteks meditsiini või keskkonnaga seotud küsimused) mõistmisel järjest suurema tähtsuse.   

Euroopa vajab noori, kes oleksid huvitatud loodusainetest ning näeksid oma tulevikku teaduse ja innovatsiooni valdkonnas. Et muuta loodusteadused noortele huvipakkuvamaks, on meil tarvis uusi õpimeetodeid. On tõestatud, et uurimuslik õpe suudab motiveerida õpilasi loodusaineid õppima ning aitab neil põnevate tegevuste kaudu aru saada keerukatest teemadest. Üha enam teadmistepõhiseks muutuvas ühiskonnas on oluline liikuda eemale valmis lahendustest ning anda õpilastele oskus ja võime iseseisvalt mõelda. Lihtsalt faktide meeldejätmise juurest tuleb liikuda meid ümbritseva maailma sügavama teadusliku mõistmise suunas.A family at AHHAA Science Centre

Uuringulaeka projekti eesmärk on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, kus õpilased saavad uurimistegevuste kaudu õppida teaduslikku mõtlemist ning vastutustundlikku teadust ja innovatsiooni. Meie sihiks on anda õpilastele rohkem väljakutseid pakkuvaid, autentseid ja kõrgema järgu mõtlemist nõudvaid õpikogemusi ning rohkem võimalusi osaleda teaduslikes praktikates ja ülesannetes, kasutades teadusele omast diskursust ja vahendeid.

Projekti keskmes on küll õpilaste iseseisev töö, kuid teil lapsevanematena on siiski oluline roll toetavas kogukonnas, kes õpilasi nende õppetöös aitab ja juhendab.

Uuringulaeka projektis töötatakse välja veebipõhised materjalid, mis peaksid aitama teil õpilasi nende uurimistegevustes juhendada ja motiveerida.

Materjalidest leiate vastused järgmistele küsimustele:

  • Millist rolli oodatakse Uuringulaeka projektis lapsevanematelt?
  • Kuidas lapsi Uuringulaeka tegevustes kodus suunavalt toestada?

 Õpilased saavad Uuringulaeka seiklusega liituda 2015. aasta septembrist alates. Seni vaadake ringi meie veebilehel, tutvuge Uuringulaeka projektiga ja jälgige meid Facebookis.