RRI loodusainete tunnis

Uuringulaegas pakub mitmeid erinevaid viise, kuidas vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni ideid igapäevasesse õppetöösse siduda. RRI õppetöösse lõimimine Uuringulaeka kontekstis tähendab, et õpilastel lastakse teemasid kaasõpilastega arutada, julgustades neid nii koolis kui väljaspool kooli ettekandeid tegema ja oma uurimistöö tulemusi tutvustama. RRI toob õpilased klassiruumist välja, ja vastupidi, kutsub maailma klassiruumi. Näiteks saab õpilastele pakkuda võimalust külastada teadlast tema töökohas või kutsuda ta endale tundi mingil teemal arutlema. 

Õpilaste RRI-teadlikkuse arendamiseks võivad õpetajad oma tavapärases loodusainete tunnis pöörata tähelepanu ka õpilaste uurimustööga seotud eetilistele aspektidele ning pidada silmas uurimustöö praktilisi väljundeid ja olulisust ühiskonnas oluliste probleemide lahendamisel.

Küsimused olulisuse kohta võivad näiteks olla „Millise probleemi antud uurimuslik tegevus lahendab?“ ja „Millised oleksid antud teoreetilise uurimustöö praktilised väljundid?“.   

Uurimusliku tegevuse tagajärgede kohta käivad küsimused võivad olla näiteks järgmised: „Kuidas on antud uurimustöö tulemused kasulikud sulle, teistele ja ühiskonnale?“ ja „Millised kaasmõjud on sinu uurimustöö tulemustel sulle, teistele ja ühiskonnale?“.

Ning viimaks – uurimusliku tegevuse eetilisuse kohta võib näiteks küsida „Milliste eetiliste aspektidega peaksid oma uurimustööd tehes arvestama?“ ja „Kas uurimustöö katseloomadel peaks jätkuma või peaks selle lõpetama?“. 

Siin on toodud näide, kuidas RRI-d saab koolitundi lõimida – tegevuse alguses õpilaste kaasamiseks ja nende huvi äratamiseks ning lõpus saadud tulemuste üle mõtisklemiseks.